Privacyverklaring

Over de gegevensverwerking van Ankietie 

Algemeen doel van de verwerking 
Ankietie gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Mailverkeer 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten Telenet. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Payment processor 
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Verzenden en logistiek 
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost en PostNL delen. Bpost heeft middels de Algemene Voorwaarden Pakketten, zich verbonden om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. PostNL gebruikt de gedeelde gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

Facturatie en boekhouden 
Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling mee aan onze boekhouder. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Het boekhoudkantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. 

Personalisatie 
Voor de productie van een gepersonaliseerd cadeau, geeft u ons uw personalisatiegegevens. Dat kunnen foto’s, een naam, een datum,… zijn. Alle personalisaties worden door Ankietie zelf uitgevoerd en worden nooit doorgegeven aan derden. 
Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Uw rechten 
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.  
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. 
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ankietie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons. 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/08/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Enkel de meest recente versie van de policy is van toepassing op het gebruik van de website. 

Cookie Verklaring 
Ankietie maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren en steeds te verbeteren. 
Deze cookie verklaring beschrijft in detail de verschillende types cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt op ankietie.be. 
  
Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technologieën. 
U kunt kiezen of u het gebruik van cookies wilt toestaan via uw browser. U kunt ze ook op elk gewenst moment verwijderen via de instellingen van uw browser zoals hieronder omschreven in de “Procedure voor uw browser om cookies te weigeren”. Let op: als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, dan werkt de website mogelijk minder goed, of functioneren bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet. 
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies gegevens verzameld die tot uw persoon kunnen herleid worden. 


Contact 
Ankietie - Snoeck Ana-Maria
Belzeelse Kerkweg 88
9940 Evergem - België
Tel: +32 499 63 61 50
info@ankietie.be